Evrotrust Technologies


ПОЛИТИКА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА „ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС” АД

При предоставянето на удостоверителни услуги „Евротръст Технолъджис“ АД (Евротръст) осъществява публични функции. При осъществяване на своята дейност Евротръст не изисква от клиента представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а е длъжен да ги събере служебно от първичния администратор на данните (МВР, МРРБ и др.). При промяна на личните данни на клиента, съответните първични администратори изпращат служебно променените данни.

Информацията, чрез която клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, ЕГН, адрес, номер на мобилен телефон, електронна поща, записи на видеоконферентни разговори и електронни копия на документ за самоличност, HASH числа, както и всяка друга информация, която клиентът въвежда или предоставя доброволно при регистрацията си, активирането и използването на услугите. Клиентът се счита за информиран и изрично се съгласява Евротръст да обработва посочената информация.

Евротръст има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която устройството на клиента изпраща към Приложението във връзка с активността на последния. Тази информация може да включва данни за вида на използваното устройство, за вида на използваната на устройство операционна система, за избраните от клиента езикови настройки, за броя извършени електронни изявления и за броя неуспешни опити за ползване на услугите (доколкото има такива). Тази информация се използва за анализиране на ефективността и за подобряване качеството на предлаганите услуги, както и за статистически цели.

Евротръст отговаря за защита на информацията за клиента, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Евротръст обработва и съхранява информация относно клиента през целия период на действие на Договора и след неговото прекратяване в срокове и при условия, определени в съответствие с приложимото законодателство.  

Евротръст обозначава в Приложението задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им. За избягване на всякакво съмнение предоставянето на изброените в Договора данни, необходими за регистрацията, идентификацията и/или активирането на Приложението са задължително условие за използването на услугите и непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на съответната регистрация или активиране.

В случаите, когато за целите на използване на услугите клиентът предоставя данни относно трети лица на Евротръст, клиентът декларира и се задължава да гарантира, че има правото да предостави съответните данни и отговаря за надлежното информиране на третите лица съобразно приложимото законодателство. 

Евротръст събира и използва информацията за целите на осъществяването на идентификацията и регистрацията на клиента, за проверката на предоставяните от него данни и на представителната му власт, както и за действията, предхождащи сключването на Договора. Събраната информация се използва за целите на изпълнение на Договора по предоставянето на услугите и за нормалното функциониране на Приложението. Евротръст може да възпроизведе и докаже извършените от клиента електронни изявления в случай на възникване на правен спор или в случаи, когато възпроизвеждането или доказването на същите е необходимо за изпълнение на задълженията на Доверяващите се страни или на трето лице съобразно приложимото законодателство.

Клиентът има право на достъп до личните му данни, обработвани от Евротръст. Той има право да поправя и актуализира своите лични данни и да поиска заличаването, коригирането или блокирането им, в случаи при които обработването не отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Клиентът има право да изиска от Евротръст да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Евротръст.

Евротръст се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е предвидено в Договора или е получил изричното съгласие на клиента при регистрацията или в по-късен момент;

- е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на Евротръст;

- информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- когато разкриването на лични данни от Евротръст се налага за защита на правата и законните интереси на Евротръст или на Доверяваща се страна;

- когато информацията се предоставя на подизпълнители на Евротръст за дейности, възложени им от Евротръст (обработващи личните данни лица);

- в други, посочени в Договора или в закона, случаи.

Предоставянето на услугите по своята същност е свързано с предоставяне, съхраняване и обработване на данни относно клиента през технологичната система на Евротръст към Доверяващи се страни, както и с обмен на такива данни между тях и Евротръст съгласно приложимото законодателство и установените договорни отношения между всички горепосочени лица. Клиентът се счита за информиран за горното и изрично се съгласява данните му да бъдат предоставяни към трети лица за целите на предоставяне на услугите.

© Всички права запазени! Не се разрешава неконтролирано копиране и размножаване!

„Евротръст Технолъджис“ АД