Документите са разработени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Архив на документи